Algemene doelstellingen (over de seizoenen heen)

DVH wil graag iedereen verwelkomen en uitnodigen om te volleyballen.


Doelstelling is elke speelster te begeleiden en op te leiden tot het hoogst haalbare individuele niveau. DVH heeft de ambitie om zoveel mogelijk speelsters kwalitatief zo goed mogelijk te begeleiden onder leiding van gediplomeerde trainers.

DVH wil haar speelsters alle kansen geven.

DVH wil zeker haar jeugdspeelsters alle kansen geven zodat zij hun aanwezige talenten optimaal kunnen benutten. We streven er naar om voldoende spel- en doorgroeimogelijkheden te bieden aan al onze speelsters. Een gezonde doorstroming is hier zeer belangrijk.

DVH wil blijvend investeren in een goede jeugdopleiding met goed opgeleide trainers.

Er moet op een verantwoorde manier gewerkt worden, zowel sportief als pedagogisch. Dit kan alleen maar door onze trainers te stimuleren zich verder te scholen op de diverse domeinen en nieuwe jonge trainers-in spé goed te begeleiden en omkaderen. Zo tracht DVH toonaangevend te zijn in haar jeugdopleiding in Limburg.

DVH streeft er naar het sportief karakter van de club hoog in het vaandel te dragen.

Dit houdt in dat we naast goede sportieve resultaten ook juiste sportief gedrag en respect vragen van zowel spelers als supporters. Van supporters vragen we dat ze, ongeacht de resultaten, op een positieve, sportieve en respectvolle manier steun geven aan de ploeg en club, zonder negatief te reageren op tegenstanders en/of scheidrechter. Van spelers vragen we dat ze zowel naar hun medespelers, hun tegenspelers en de scheidsrechter zich sportief opstellen en respect betonen.

Specifieke doelstellingen (over de seizoenen heen)

Elke speelster wordt 2 trainingen per week aangeboden op het niveau van haar groep.

DVH is van mening dat minimaal 2 trainingen (van 2 uur) per week nodig zijn om een goede sportieve ontwikkeling te zien. Daarnaast worden spelers ook uitgedaagd door middel van een derde optionele training bij een (meestal) hogere groep. Zo wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om mee te gaan naar een eventuele wedstrijd van deze hogere groep, leren spelers elkaar van diverse groepen beter kennen, worden ze persoonlijk uitgedaagd om hun lat hoger te leggen, enz.

DVH tracht speelsters op een voor hun zo hoog mogelijk niveau in te delen en niet zozeer op leeftijd.

De groepssfeer is in een ploegsport van groot belang, maar mag niet altijd voorrang krijgen op de individuele ontwikkeling van een speelster. Het technisch kader en bestuur hebben de taak om hier dan ook gemotiveerde beslissingen in te durven nemen. Trainers, spelers en ouders moeten zich hier bewust van zijn en open staan voor deze manier van werken.
Door deze werkwijze worden er mogelijkheden gecreëerd voor talentvolle speelsters door deelname aan provinciale en VVB -selecties, fysieke begeleiding en tornooien op Limburgs- en Vlaams niveau.

Volleybal is een competitiesport.

DVH wenst dat elke speelster bij de competitiewedstrijden en oefentornooien in de jeugdreeksen alle en evenveel spelgelegenheid dan alle andere speelsters. Deze wordt doorgaans verdeeld in verhouding tot het engagement gedurende de voorafgaande weken (aanwezigheid & inzet).

DVH wil ook goede resultaten behalen.

Bij de bekerwedstrijden en -tornooien hecht onze club meer belang aan het resultaat, het winnen. We proberen zo ver mogelijk te geraken in de Limburgse Jeugdbeker en, indien mogelijk, één of meer bekers te winnen. De voorbije 20 seizoenen stond er minstens één DVH jeugdploeg in de Bekerfinale op Paaszaterdag, de jaarlijkse finaledag voor meisjes en dames.
Deze resultaten zijn alleen mogelijk als de coaches de nodige maatregelen nemen om de volgende ronde te halen. Het is dus mogelijk dat bepaalde speelsters alle sets van alle wedstrijden spelen, zonder ook maar 1 keer gewisseld te worden. Andere speelsters komen misschien alleen in actie als het echt nodig is, bv. bij een blessure, of als de situatie het toelaat, bv. bij een grote voorsprong. Deze meisjes maken uiteraard wel 100% deel uit van de bekerploeg en we verwachten hen bij alle wedstrijden en tornooien, tot en met de finale.

DVH wenst het clubgevoel te stimuleren en aan te wakkeren met aandacht voor de sociale waarden die hiervoor nodig zijn, maar dat begint natuurlijk met een goed groepsgevoel: Elkaar kennen en (h)erkennen.

Het motto is als TEAM (= Together Everyone Achieves More) meer trachten te bereiken. Belangrijk vinden we dat spelers elkaar blijven aanmoedigen en motiveren, dat leidt tot betere resultaten. We willen spelers ook aanmoedigen om andere ploegen binnen de club op te volgen om zo het samenhorigheidsgevoel van DVH te verhogen.

Informeren van spelers en ouders over de werking en dynamiek van DVH

Om al deze doelstellingen te kunnen realiseren is het belangrijk dat zowel spelers als ouders hierover gecommuniceerd zijn. Dat men op de hoogte is van de waarden en doelstellingen van de club zodat ze zich kunnen vinden in beslissingen die op sportief vlak genomen worden en soms ondergeschikt aan het sociale aspect. Een goede communicatie is hier in belangrijk. Een communicatie die steeds opnieuw bijgesteld dient te worden blijkt een permanent proces te zijn.
Naar persoonlijke contacten, trachten we als communicatiemiddel onze eigen website te gebruiken. Per team zetten alle trainers allerlei info (bijvoorbeeld de week- en maandplanning) op deze site. Ook zo proberen we de drempel te verlagen om eens een kijkje te nemen bij de andere ploegen uit onze club. Zo kan het bestuur en het technisch kader ook makkelijk volgen wat er binnen bepaalde ploegen op de planning staat (zonder al het emailverkeer van de verschillende ploegen te volgen).

Concrete doelstellingen (seizoensgebonden)

De concrete doelstellingen zijn doelstellingen die elk jaar opnieuw moeten geformuleerd worden.

Evaluatie van het huidige beleid en de werking hiervan.

Op een kritische manier kijken naar het huidige beleid en zien waar processen op een gunstige manier bijgesteld kunnen worden. Het bestuur van DVH bestaat momenteel uit een te kleine kern.

Opdracht is om hier versterking in te zoeken.

Communicatie blijkt een permanent proces voortdurend in verandering.
Een goede communicatie is belangrijk om duidelijke afspraken te maken, misverstanden te voorkomen en transparant te zijn in de beslissingen die genomen worden.

Het clubgevoel verhogen bij speelsters, ouders, supporters en sympathisanten.

DVH heeft geen eigen vaste thuisbasis: niet alle ploegen trainen of spelen hun wedstrijd in Runkst. De meeste wedstrijden worden wel op zaterdag gespeeld, doch dit is niet haalbaar voor alle ploegen. Zo gaat het clubgevoel en erbij horen een beetje verloren. Ook het contact met de andere ploegen en speelsters is hier door minder. DVH dient hier blijvend een oplossing voor te zoeken.

Een financiële gezonde club blijven.

DVH beschikt niet over eigen inkomsten a.d.h.v. een cafetaria. Dit maakt dat er elk jaar opnieuw geïnvesteerd dient te worden in sponsoring. Hier dienen de nodige acties in ondernomen te worden.

Opnieuw een succesvolle zomerstage organiseren.

Jaarlijks gaan we met alle ploegen op zomerstage om zo het seizoen op gang te brengen. Dit is het uitgelezen moment voor het bestuur en trainers om samen aan het seizoen te starten. Samen met bijna de gehele spelersgroep wordt hierdoor het clubgevoel nog meer versterkt.